องค์การบริหารส่วนตำบลสาบัน

ขอความร่วมมือประชาชนตำบลสาบัน ในการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมวของท่าน

เพื่อขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียน ตามลิ้งข้างล่างนี้

สำหรับ -->> ข้อมูลสัตว์มีเจ้าของ.pdf <<--

สำหรับ -->>ข้อมูลสัตว์ไม่มีเจ้าของ.pdf <<--

 

 

 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสาบันร่วมกับอำเภอยะหริ่ง โดยปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลสาบัน ร่วมกันจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลสาบัน โดยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้ประชาชนได้มีส่วนในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาท้องถิ่นฯ โดยมีเป้าหมายเป็นกลุ่มแกนนำชุมชนและประชาชนตำสาบัน  จำนวน 50 คน

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสาบัน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณภาพและจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพตำบลสาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้ตระหนัก มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือสังคม เสริมสร้างความรักความสามัคคี และสร้างความเข้าใจอันดีแก่กลุ่มเยาวชนในตำบลสาบัน โดยมีเป้าหมายเป็นกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนตำบลสาบัน  จำนวน 60 คน 

โหวต