เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสาบัน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณภาพและจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพตำบลสาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้ตระหนัก มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือสังคม เสริมสร้างความรักความสามัคคี และสร้างความเข้าใจอันดีแก่กลุ่มเยาวชนในตำบลสาบัน โดยมีเป้าหมายเป็นกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนตำบลสาบัน  จำนวน 60 คน 

 

12920202105113
12920202105111
12920202105112
1292020210511
12920202105110

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โหวต