เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสาบัน โดยนายยาการียา ดอเล๊าะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาบัน เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและเข้าร่วมการอบรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาบัน จำนวน 38 คน

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โหวต