เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสาบัน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยนายยาการียา
ดอเล๊าะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาบัน ได้จัดประชุมผู้แทนภาคประชาชน ซึ่งประกอบด้วย
               1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาบัน
               2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาบัน
               3. หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสาบัน
               4. ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสาบัน
               5. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาบัน
               6. ประธานชมรมอาสมัครสาธารณสุขตำบลสาบัน
               7. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
               8. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
               9. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
               10. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4
               11. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
               12. ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน
               13. ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลสาบัน
               เพื่อรวบรวมโครงการ/กิจกรรมและจัดทำแผนสุขภาพตำบล และแผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โหวต